Isteri-isteri Rasullullah

by - 11:11 PM

Aisyah binti Abu Bakar (wafat 58 H)

Dia dipersunting oleh Nabi saw. pada tahun kedua Hijrah dansatu-satunya istri Rasulullah saw. yang dikawininya sewaktu perawan.Dia adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi dan yang palingbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dia juga termasuk wanita yangpaling pakar dalam ilmu agama dan etika. Dia wafat di Madinah dandimakamkan di Baqi.

Hafsah binti Umar (wafat 45 H)

Dari sejak Islam muncul, dia langsung memeluk agama Islam. Diabersama suaminya ikut hijrah ke Madinah, namun suaminya meninggaldunia seusai perang Badar. Rasulullah melamarnya dari orang tuanya,seterusnya dia dinikahkan kepada Rasulullah. Beliau meninggal di Madinah.

Juwairiah binti Harits bin Abu Dhirar (wafat 56 H)

Nama aslinya adalah Burrah binti Harits. Dia ditawan oleh kaumMuslimin pada perang Bani Musthaliq dan diberikan kepada Tsabit binQais sebagai bagian dari rampasan perang. Dia diberi hak oleh Tsabituntuk menebus kemerdekaannya dengan imbalan sejumlah harta. Diapergi menghadap Rasulullah minta bantuan, Rasulullah menawarkankepadanya persetujuannya membayar sejumlah harta yang telahdisepakati itu kemudian setelah merdeka Rasulullah menikahinya.

Khadijah binti Khuwailid (wafat 3 SH)

Dia adalah istri Rasulullah yang pertama dan orang yang palingbanyak membantu perjuangannya di tahun-tahun pertama kenabian.Sebelum masa kenabian ia dijuluki dengan julukan “wanita suci”.Rasulullah menikah dengannya 15 tahun sebelum diangkat menjadi nabi.Putra-putrinya dari Nabi adalah; Qasim, Abdullah keduanya meninggalketika masih kecil, kemudian Zainab, Ruqaiyah, Ummi Kultsum danFatimah. Dia memberikan dukungan penuh baik moril maupun materilkepada Nabi dalam perjuangan beliau. Khadijah wafat pada“aamul-huzni” dan dimakamkan di Hujun.


Maimunah binti Harits (wafat 50 H/670 M)

Nama aslinya adalah Burrah, oleh Nabi diganti dengan Maimunah.Dialah wanita yang menghadiahkan dirinya kepada Nabi yang karenanyaturun ayat yang artinya: “Perempuan mukmin yang menyerahkan dirinyakepada Nabi..”.(Al-Ahzab, ayat 50)

Mariah Qibtiah (wafat 16 H/637 M)

Seorang wanita asal Mesir yang dihadiahkan oleh Muqauqis, penguasaMesir kepada Rasulullah tahun 7 H. Setelah dimerdekakan laludinikahi oleh Rasulullah dan mendapat seorang putra bernama Ibrahim.Sepeninggal Rasulullah dia dibiayai oleh Abu Bakar kemudian Umar danmeninggal pada masa kekhalifahan Umar.


Saudah binti Zam`ah (wafat 23 H/643 M)

Dia masuk Islam bersama suaminya dan turut hijrah ke Abessina. Dalamhijrah yang kedua, suaminya meninggal dunia, lalu dinikahi olehRasulullah setelah Khadijah wafat. Rasulullah membawanya hijrah keMadinah. Dia termasuk istri Nabi yang sering memberikan giliranharinya kepada Aisyah


Sofiah binti Huyai bin Akhtab (wafat 50 H)

Sebelumnya dia penganut Yahudi Bani Akhthab yang tertawan padaperang Khaibar. Rasulullah saw. memilih dan memerdekakannya, lalu iamasuk Islam, setelah itu dinikahi oleh Rasulullah saw. dan wafat diMadinah.

Ummu Habibah binti Abu Sofyan (wafat 44 H/664 M)

Nama lengkapnya adalah Ramlah binti Abu Sofyan, dia ikut hijrah keAbessina (Eriteria sekarang) bersama suaminya, tetapi suaminyaterpengaruh di sana, lalu murtad dan meninggal dunia sebagaipenganut Kristen. Rasulullah saw. segera mengirim Amru bin UmaiahDhumari untuk melamarnya buat Rasulullah. Najasyi, penguasa Abessinamenikahkannya kepada Rasulullah dengan mahar sebesar 400 dinar.


Ummu Salamah (wafat 57 H/676 M)

Nama lengkapnya adalah Hindun binti Umaiah, termasuk sahabat wanitayang masuk Islam pada periode pertama. Dia termasuk yang ikut hijrahdua kali (Abessina dan Madinah). Suaminya mati syahid dalam perangBadar, lalu Rasulullah menikahinya. Beliau termasuk wanita yangjenius, berakhlak mulia dan pandai tulis-baca. Dia dikaruniai usiayang panjang, dia wafat di Madinah dan dimakamkan di Baqi.

Zainab binti Jahsy (wafat 20 H)

Nama aslinya adalah Burrah, sepupu Rasulullah. Semula dia menikahdengan Zaid bin Haritsah, setelah dicerai, dia dinikahi Rasulullahdan diberi nama Zainab dan dijuluki dengan Ummul Hakam. Dia sangatwarak dan kuat beragama serta banyak bersedekah. Beliau juga seorangyang cekatan dan terampil, suka bekerja sendiri, menyantuniorang-orang miskin dan selalu memberi derma buat keluarga dan anakyatim.

You May Also Like

0 komen

Komen. Terima kasih.